Tri-Stat

Tri-Stat 1
  • دارای تاییدیه های FDA و CE
  • دارای تاییدیه های IFCC و NGSP
  • بهره گیری از روش اختصاصی اندازه گیری گلوکز Boronate Affinity
  • 99 درصد تطابق یک به یک با روش HPLC
  • با CV زیر 3 درصد
  • انجام 3 تست به صورت هم زمان در 10 دقیقه
  • عدم تداخل هموگلوبین های واریانت
  • بدون هیچ گونه نیاز به نگهداری (Maintenance Free)
  • بدون نیاز به خرید هر گونه مواد مصرفی جهت انجام تست
  • آماده مصرف بودن تمام Reagent ها